Støtteordning Innovasjon Norge

Innovasjon Norges verdiskapningsprogram for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Det kan gis investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen satsingsområdene. Verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologi kan gi investeringsstøtte til gårdsvarmeanlegg, både til næringsvirksomhet og til bolig. Her finner du en oversikt over hvem som kan søke og betingelser.

Hvem kan søke?

- Bønder og skogeiere
- Gardsvarmeanlegg til næringsformål.

Det kan gis tilskudd til nyinvesteringer i:

- Fyrhus
- Nytt varmeanlegg og distribusjonsnett
- Varmepumper (væskebasert), varmegjenvinnings- og solanlegg, der energien benyttes på landbrukseiendommen
- Flislager for inntil 1 års forbruk av flis
- Varmeavgivelsesenheter til næringsbygg
- Distribusjon til landbruksproduksjon, tilleggsnæring og boliger.
- Biooljekjel til korntørke i kombinasjon med biobrenselanlegg for fast brensel.

Anlegget skal levere varme til næring alene eller sammen med leveranse til boliger. Dette kan støttes med inntil 35 prosent og maks. kr. 1 000 000. Det er en forutsetting av det monteres varmemåler og at eiendommen kan dokumentere avgiftspliktig omsetning på min. kr 50 000 pr år. Det gis ikke støtte til utstyr for brenselsproduksjon, transportutstyr og brukt utstyr.

Anleggene må ha tilstrekkelig lønnsomhet etter investering.

Gardsvarmeanlegg til boligformål:

De kan også gis støtte til å bygge nyinvesteringer i fyringsanlegg for bolighus på gardsbruk. Total kostnad til fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon må overstige kr. 150 000 inkl. mva. Kjøp og installasjon av ny fyrkjel skal være en del av tiltaket. Varmegjenvinnings- og solanlegg, der dette inngår som en del av fyringsanlegget.

Ta kontakt med oss for hjelp til utfylling av søknad til Innovasjon Norge eller Enova.

  Støtteordning Enova - Varmesentraler

  Støtte til varmesentraler er for deg som ønsker å installere varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål basert på fornybare energikilder.

  Hva får bedriften støtte til?

  Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg.

  Hvem kan få støtte?

  Støtten er for deg som er juridisk eier av varmesentralen det søkes støtte til. Kun registrerte foretak kan søke. I tillegg til at sentralen skal være basert på fornybare energikilder, er det en forutsetning at investeringsstøtten skal være utløsende for prosjektet. Vi støtter med andre ord ikke prosjekter som allerede er startet opp eller som er besluttet igangsatt. Borettslag kan også søke om støtte.

  Hvor mye kan bedriften få i støtte?

  Din bedrift kan få opptil 1 million kroner i støtte basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent.

  Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler av merkostnadene i prosjektet.

  Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m². Støttesatsene gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

  Ta kontakt med oss for hjelp til utfylling av søknad til Innovasjon Norge eller Enova.